Smarþu sistçmu apkope un uzstâdîðana

Tik pat svarîgs, kâ smarþa, ir arî mûsu serviss. Visbeidzot, mûsu mçríis ir tâds, lai viss darbotos perfekti un jûs esat apmierinâts ar mûsu darbu.
 
Pamats jau tiek izveidots konsultâcijas laikâ. Mçs jûs nodroðinâsim ar kompetentu apkalpoðanu, kas ietver piemçrotu smarþu un pareizo ierîèu izvçli. Jûs arî nekavçjoties saòemsiet smarþu paraugus, ja tas bûs nepiecieðams, kurus jûs varçsiet notestçt tieði savâ uzòçmumâ.
 
Âtrums ir mûsu lielâkâ prioritâte! Tas attiecas ne tikai uz mûsu konsultâciju servisu, bet arî uz piegâdi. Jums optimâlâ telpas smarþa ir svarîga, bet tas vçl nav viss. Jûs vçlaties parûpçties par savu ikdienas uzòçmçjdarbîbu, un mûsu smarþâm ðajâ brîdî vajadzçtu jûs atbalstît. Ðî iemesla dçï mçs lielu uzsvaru liekam uz loìistiku. Mçs esam optimizçjuði savus procesus tâ, ka mçs varam sagatavot 90% no visâm mûsu precçm izsûtîðanai no mûsu raþotnes 24 stundu laikâ! Protams, mçs nevçlamies, lai jûs nevajadzîgi gaidîtu. Visus pasûtîjumus, kurus saòemam lîdz 13.00, mçs nekavçjoties apstrâdâjam tajâ paðâ dienâ.
 
Tâ rezultâtâ, jums nav jâuztraucas par savu telpu smarþu. Tiklîdz jûs saprotat, ka jums bûs nepiecieðama jauna smarþa, mçs nekavçjoties to piegâdâsim. Mçs varam arî jums piedâvât automâtisko smarþu pasûtîðanas iespçju – ðâdi jûs varat automatizçt vienkârði un ekonomiski savu smarþu marketingu.

Atklâjiet mûsu unikâlo smarþu plaðo klâstu un testçjiet mûsu smarþu paraugus. Mçs par visu parûpçsimies, lai jûs pçc iespçjas âtrâk varçtu uzsâkt savu smarþu marketingu savâ uzòçmumâ!