Smarþas aromâta marketingam un telpu iesmarþinâðanai

Viss ir atkarîgs no pareizâs smarþas! Ar REIMA smarþâm jûs varat praktizçt savâ uzòçmumâ perfektu smarþu marketingu. Mûsu produktiem ir pârdoðanas pieauguma un tçla uzlaboðanas ietekme, izveidojot patîkamu atmosfçru, un, tâdçjâdi, atbalstot jûsu marketinga un pârdoðanas mçríus.

Katra smarþa ir îpaða. Piemçram, mûsu smarþa Vasaras Sajûta  (Summer Feeling) sastâv no 20 daþâdiem izejmateriâliem! Un tie nav nejauði izvçlçti: Mûsu ekskluzîvajâm telpu smarþâm mçs izmantojam tikai ekskluzîvas piedevas, çteriskâs eïïas un augstas kvalitâtes smarþîgâs eïïas. Mçs saviem produktiem izmantojam tikai labâkâs sastâvdaïas. Tâ ir mûsu pârliecîba. Telpu smarþâm ir jâbût pilnîbâ nekaitîgâm. Jûs saòemat augstâkâs kvalitâtes smarþas, kas atbilst visâm prasîbâm.  

Mûsu klâsts arî iekïauj daþâdas smarþas, kas ir pieejamas uzreiz. Noliktavâ ir vairâk kâ 300 telpu smarþas un tâs var saòemt nekavçjoties. Tajâ skaitâ ir Vistas Zupa, sezonâlâs smarþas, piemçram, Ziemas Âbols, un dabiskâs smarþas, piemçram, koks, un daudzas citas. No otras puses, mçs varam apmierinât jûsu individuâlâs vajadzîbas. Mçs varam radît jûsu individuâlo smarþu, telpas smarþu, kas atspoguïo jûsu zîmolu korporatîvajâ vidç. Kopâ mçs atradîsim izejmateriâlus, kas izveidos pareizo kompozîciju jûsu korporatîvajai smarþai. Unikâli un ekskluzîvi, kâ jûs un jûsu uzòçmums!

Gûstiet pârliecîbu ar mûsu smarþu paraugiem. Pilnîbâ bez jebkâdâm saistîbâm jûs varat saòemt sajûtu pareizajai smarþai, kas perfekti atbildîs jûsu prasîbâm.