Smaku neitralizâcija

Nepatîkamo smaku absorbçtâjs

Mums REIMA® - kâ speciâlistiem telpu smarþu un aromâtu marketingâ, ir acîmredzams, ka par esoðo telpas gaisu ir jârûpçjas, lai pielietotâ smarþa spçtu sasniegt savu patîkamo un neatkârtojamo efektu. Mûsu augstâs kvalitâtes smarþu kompozîcijas nenomâc smakas, un tâs nav piemçrotas, lai nomâktu nepatîkamâs smakas.  

Ðî iemesla dçï mçs esam ieviesuði ïoti efektîvu smaku absorbçtâju (neitralizçtâju), gandrîz, visâs mûsu REIMAROM® smarþu kompozîcijâs. Pateicoties tâ uzticamajai efektivitâtei, jûs varat jau runât par îstu “smaku likvidçtâju”, pateicoties faktam, ka tas likvidç un neitralizç sliktâs smakas. Princips ir vienkârðs, jo efekts nav pamatots uz ietekmi îstermiòâ, bet balstâs uz ilgtspçjîgu un maksimâlu smaku neitralizâciju apkârtçjâ vidç.  Aktîvâ sastâvdaïa OM-Ega 30* , ko mçs izmantojam un pievienojam smarþai, ir dabîgâ sekrçta oleînskâbes cinka sâls. Smakas molekulas tiek savienotas kompleksi, lai aktivizçtu sastâvdaïu un smakas molekulas gaisâ tiek absorbçtas. Produkta efektivitâte ir pierâdîta ar neatkarîgu pçtîjumu. OM-Ega 30* izmanto arî daudzos komerciâlos produktos un to lieto kâ sastâvdaïu pretsviedru dezodorantos. Vienlaicîgi pievienoto smarþu molekulu struktûra paliek nemainîga un molekulas spçj paðas par sevi izplatîties attîrîtâ gaisâ pilnâ apjomâ.
 
Kâda veida smakas var likvidçt ar smaku likvidçtâju OM-Ega 30*?

Visas galvenâs smakas, ko rada smaku molekulas, piemçram, amino slâpekïa ûdeòraþa sulfîda molekulas, kuras satur, piemçram, sviedri, urîns, nikotîns, sapuvusi zivs, u.c., un visus merkapto grupas sçra savienojumus, kas atrodas íiploku, sîpolu, fçèu, fermentâcijas gâzu un komposta gâzu smakâs, tiek likvidçtas un absorbçtas.  Visâm nepatîkamajâm, pelçjuma, vecuma smakâm, piemçram, pienskâbei, fçcçm un dûmiem vairs nav nekâdu izredþu, un tâs tiek likvidçtas no daþâdiem materiâliem (piemçram, paklâjiem, spilveniem, aizkariem, grîdas segumiem, sienas paneïiem).  

Kâdçï çterisko smarþu kompozîcijas un REIMAROM® telpu smarþas nesatur OM-Ega 30* smakas absorbçtâju?

Çteriskâs eïïas atspoguïo 100 procentus dabiskumu un dabai ir, kâ vispârçji zinâms, savi principi. Lielâkâ daïa çterisko eïïu íîmiskâs vielas nav tikai patîkamas un veselîgas, bet, arî satur dabîgo nepatîkamo aromâtu neitralizçtâju. Kas gan nezin senu metodi  “smaku likvidçtâju”, iedegt svece, kas silda trauku, kurâ atrodas eikalipta eïïa un ûdens? Ir, pat, pierâdîts, ka iesmarþinâðana ar çteriskajâm eïïâm pierâdîti samazina baktçriju un citu patogçnu koncentrâciju apkârtçjâ gaisâ.
 
Mûsu REIMAROM® aromâtu smarþu kompozîcijas piesardzîbas dçï nav piepildîtas ar smakas absorbçtâjiem, jo ðîs smarþas tiek ekskluzîvi radîtas produktu veicinâðanai vai atmosfçriskai telpas iesmarþinâðanai. Ðîm kompozîcijâm mçs izmantojam tikai aromâtus, kurus var atrast çdienu raþoðanâ. Piemçram, garðîgâs ðokolâdes, kûkas, Ziemassvçtku vai zemeòu smarþas un, pat, asâs virtuves smarþas sastâv tikai no izmeklçtiem, dabiskiem çdienu aromâtiem.  

* Mçs esam veikuði labojumus smakas absorbçtâja reìistrçtajâ un patentçtajâ nosaukumâ (no raþotâja).