Korporatîvâ (uzòçmuma) smarþa – CI smarþas

Visas mûsu smarþu kompozîcijas ir radîtas mûsu paðu smarþu laboratorijâ. Jûs arî varat iegût savu personîgo smarþu un CI smarþu savam uzòçmumam, ko esam radîjuði mçs. Katra smarþa, ko raþo REIMA ir ar maríçjumu Raþots Vâcijâ! Tas nosaka kvalitâti, kuru jûs varat sajust, jo mçs izmantojam tikai augstas kvalitâtes izejmateriâlus, lai izstrâdâtu jaunas smarþas un smarþu kompozîcijas.

Mûsu laboratorijâ mçs vienmçr sekojam jaunâkajâm tendencçm, mçìinot atklât inovatîvas idejas nepârtraukti. Ðâdi mçs radâm jaunas smarþas, kuras nekavçjoties tiek pievienotas mûsu tûlîtçji pieejamajam klâstam. Sezonâlie speciâlizlaidumi, modernas un zemes-koksnes notis, austrumu notis, eksotiskas nianses vai vienkârðas un elegantas smarþas, kâ arî klasika no dabiskâ, smarþu un augïu sektora – katrai smarþai ir iespçja.
 
Mûsu pieredzçjuðie perfumçri var radît individuâlu, pielâgotu Korporatîvâs Identitâtes Smarþu pçc pieprasîjuma. Ïoti individuâlu, raksturîgu noti, kas atbilst jûsu uzòçmuma krâsai, un izveidosies vispârçjais koncepts. Personîgâ smarþas kompozîcija atspoguïo jûsu tçlu un nekïûdîgi uzsver jûsu uzòçmuma vai produkta unikâlo identitâti.
   
Ðî "Korporatîvâ (uzòçmuma) smarþa" vai "Paraksta smarþa" tiks nodroðinâta tikai jums un smarþas formula tiks aizsargâta. Tâ ir jûsu personîgâ smarþa un to jûs varat izmantot nâkotnes marketinga darbîbâm, piemçram, sûtîjumiem vai izstâþu stendiem. Pârsteidziet savus klientus un nostipriniet sava uzòçmuma Korporatîvo Identitâti ar individuâlo telpas aromâtu. Jûs arî uzlabosiet savu tçlu, sava uzòçmuma atpazîstamîbas vçrtîbu, kâ arî palielinâsiet savu produktu pârdoðanas potenciâlu.
 
Kopâ ar jums mçs izstrâdâsim jûsu unikâlo smarþu, jûsu uzòçmuma un jûsu zîmola smarþu. Ekskluzîvi un augstâ kvalitâtç!