Aplikācijas

Aromâtu izmantoðanas iespçjas ir neirobeþotas. Vçlamies Jûs iepazîstinât ar daþiem piemçriem:

Uzòçmçjdarbîba

Bankas un apdrošināšana

Nav svarîgi kas un kur- pirmais iespaids ir svarîgs! It îpaði banku un finaðu pakalpojumu uzòçmumu uzgaidâmajâ telpâ, kur patîkams aromâts garantç potenciâlo klientu vçlmi uzturçties ilgâk un uzticçties Jûsu uzòçmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

Òemot vçrâ, ka smarþâm un aromâtiem ir tieða ietekme uz cilvçku emocijâm, kognitîvajiem procesiem un uzvedîbu un tâ ilgi saglabâjas atmiòâ, mçs iesakâm klientu konsultçðanas telpâs izmantot vieglus un dabîgus aromâtus.

Cita, ieteicamâ un diemþçl bieþi piemirstâ, zona ir personâla telpas. Bieþi tâs ir bez logiem, maz mçbelçtas, galvenais uzsvars tiek likts uz biroja tehnikas izvietoðanu. Ðîs telpâs visbieþâk sastopamâ problçma, ir nepatîkams aromâts, jo tajâs notiek visielâkâ cilvçku kustîba- vienalga vai tas ir tehniskais darbnieks, kurð atgriezies pçc darba karstâ dienâ, vîrietis, kurð tikko pârnâcis no sporta zâles vai ofisa darbiniece, kura dodas mâjâs.

Nav svarîgi, kâdas ir Jûs prasîbas vai arî skaidra aromâta vîzija- MUMS ir atbildes. Viss kas Jums ir jâdara, jâdod mums ziòa! Mçs bûsiem priecîgi Jums palîdzçt.

 

Biroji

Kurð gan nezina par pçcpusdienas nogurumu! Motivâcijas un koncentrçðanâs lîmenis krîtas un kafijas krûze ne vienmçr ir risinâjums. Ir pierâdîts, ka nabadzîgais iekðtelpu gaiss birojos bûtiski ietekmç darbinieku rezultivitâti, motivâciju un radoðumu. Pareizi izvçlçts aromâts biroja telpâs uzlabo darba vides atmosfçru un ievçrojami palielina kreativitâti, kâ arî mazina stresa lîmeni visas dienas garumâ. Rûpîgi izvçlçta smarþa ïaus Jûsu darbiniekiem justies daudz motivçtâkiem un radîs mâjîgu gaisotni birojâ.

 

konferenču zāles

vai nav patîkami dzirdçt uzaicinâjumu ieturçt kafijas pauzi kad jûties noguris? It îpaði telpâs ar gaisa kondicionieri, kurâs gaiss, atîrîðanâs procesâ, ir zaudçjis uzmundrinoðus vai aromâtisku komponentus. Gaiss telpâ ir tîrs kâ destilçts ûdens! Tâpçc aromatizçðana ir ïoti bûtiska un pat nepiecieðama. Tâ novçrð nogurumu un koncentrçðanâs zudumu. Izmantojot aromâtus darbinieki ilgâk jûtas moþi un ir zinâtniski pierâdîts, ka tas uzlabo produktivitâtes lîmeni.

 

Pakalpojumi

Frizieru un nagu Salons

Gaidîðanas laiks skaistumkopðanas salonâ visbieþâk tiek îsinâts ðíirstot þurnâlus vai avîzes, malkojot kafiju utt.... ja vien, telpa rada relaksçjoðu atmosfçru. Diemþçl matu un nagu kopðanas lîdzekïi ne vienmçr satur patîkamu aromâtu. Bet ir vienkârðs risinâjums kâ radît patîkamu un harmonisku atmosfçru ar "garðîgu" kafijas vai kapuèino aromâtu. Izmantojot ðîs smarþas Jûsu klienti izbaudîs skaistumkopðanas procedûras un veicinâs labsajûtu Jûsu salonâ.

 

Ceļojumu aģenti

Ja brîvdienu gars nevirmo gaisâ Jûs ceïojumu aìentûrâ, tad visticamâk tas ir smarþu trûkuma dçï! Ceïojumu broðuras un plakâti nespçj izstarot tikko ceptas maizes smarþu kâdâ no maiznîcâm. Izmantojot tâdas smarþas kâ Holiday one vai Samoa Sun the Carbbean îsta noskaòa tiek radîta nekavçjoties. Tropisko augïu vai jûras aromâts uzburs brîvdienu sajûtu Jûsu ceïojumu aìentûrâ. Kâdçï gan neiedroðinât Jûsu klients ar patîkamu smarþu?

 

Interjers

Vannas istabu un piederumu veikali

Flîzçtâji, arhitekti un interjera dizaineri ir padarîjuði labu darbu jûsu veikalâ. Viòi ir, ieklâjuði ne tikai modernâkâs flîzes, novietojuði pievilcîgus vannas piederumus pareizâ gaismâ, bet arî izveidojuði atpûtas oâzes jûsu veikalâ. Bet vçl joprojâm trûkst viens svarîgs aspekts – pareizâ smarþa daþâs jûsu veikala zonâs. Dabiska smarþa, piemçram, var palielinât ekskluzivitâti. Tâda smarþa kâ patîkams losjons sniedz „manas vannasistabas” iespaidu. Ar ðo jûs radât privâtu atmosfçru, kur cilvçki jûtas kâ mâjâs un pavada tur vairâk laika, jo viòi nesaoþ tirdzniecîbas vietu, bet jûs ko privâtu. Patîkama smarþa rada piemçrotu atmosfçru vietâ, kur eksperti sniedz padomus un tiek plânotas vannasistabas. Klienti ir atslâbinâjuðies, velta tam daudz vairâk laika un jûsu darbiniekiem ir vairâk laika, lai parâdîtu pilnu piedâvâjumu!

 

Virtuves iekârtu veikali

Patîkas aromâts vietâs, kur tiek apkalpoti un konsultçti klienti, rada uzticçðanâs atmosfçru. Vçl vairâk, tâ liek Jûsu potenciâlajiem klientiem pakavçties ilgâk, jo smarþa rada komfortablu un patîkamu atmosfçru. Rekomendçjam veikalâ izvedot atseviðkas smarþu salas, kas ïaus klientiem ik reizi sajust citu smarþu. Tas palîdz izcelt atseviðíus produktus un klienti pievçrsîs tiem lielâku uzmanîbu. Virtuvju ekspozîcijâs, kuras tiek dekorçtas ar augïu groziem (kuri nesmarþo), svaiga mandarîna, garda âbola vai sulîga greipfrûta smarþa bûs patîkams pârsteigums Jûsu klientiem. Virtuves iekârtas, kuru pamatâ dominçjoðie ir nerûsçjoða tçrauda vai stikla elementi, ieteicami ir svaigu dârzeòu aromâti. Lauku stila virtuvçs, kur uzvars tiek likts uz dabîga un smagnçja galda koka virsmâm, kuras dekorçtas ar kafijas tasçm un kûku, gardais kafijas un kûkas aromâts tikai pastiprinâs ðo noskaòu. Tâdas smarþas kâ Green Tea, Chocolate, Strawberry Cearm, Coke, Chicken Soup vai Sweet Shadow pieðkirs dzîvîgumu Jûs veikalâ, jo uzburs reâlistishu ainu virtuvç ar pazîstamâm smarþâm, ko jûtam ikdienâ. Sper soli uz priekðu un ïauj savam veikalam bût dzîvam!

 

Mçbeïu veikali

Patîkams aromâts mçbeïu centrâ radîs patîkamu atmosfçru un radîs vçlmi iepirkties Jûsu ponteciâlajiem klientiem. Radiet "smarþu salas" ar daþâdiem aromâtiem, piemçram, dizaina mçbeïu zonâ ar smarþu palîdzîbu izcelt atseviðíus produktus. Izceïot âdas dîvânu un/vai mîksto mçbeïu zonu ar spçcîgu dabîgâs âdas aromâtu. Vçl vairâk, Jûs varat novçrst nepatîkamus aromâtus tikko raþotâm mçbelçm, kuri raduðies to raþoðanas procesâ (lîme, laka utt.). Jaunieðiem paredzçto mçbeïu zonâ ðai klientu grupai, enerìiska un svaiga smarþa, liks uzkavçties ilgâk. Ar pareizi izvçlçtu smarþu mçbeïu ekspozîcijas telpâ, Jûs veikals izraisîs pozitîvas asociâcijas, klienti vçlçsies ilgâk uzturçties veikala tepâs un viòiem bûs vairâk laika aplûkot Jûs piedâvâtâs preces. Tas liks augt Jûsu veikala apgrozîjumam un palielinâs peïòu.

 

Gastronomija un atpûta

Fitnesa studija

Pieliekot mazliet pûles, jûs varat atðíirt savu studiju no citâm un lielajâm fitnesa studiju íçdçm. Ne tikai labâkâ cena, sportiskâkais piedâvâjums un visjaunâkais treniòu aprîkojums ir svarîgs, bet klientiem un biedriem ir jâjûtas labi, lai ieteiktu jûsu studiju citiem. Ja pievienojat smarþas jau esoðajiem efektiem, piemçram, apgaismojumam, krâsâm, mûzikai, telpas temperatûrai, u.c., jûs vienkârði uzlabosiet atmosfçru. Jûsu biedri un, jo îpaði, apmeklçtâji, kas izmçìina treniòprogrammas, sajutîs enerìiju un dzîvîgumu, kas plûst no jûsu studijas jau pie paðas ieejas. Treniòu zonâ, kur atrodas lielie dzelþi, atsvaidzinoða un motivçjoða smarþa nodroðinâs vislabâko treniòa atmosfçru un tai paðâ laikâ, tiks samazinâts sviedru aromâts.  Skapîðu telpâs, kur sliktie aromâti (sviedri) ir visu laiku, mçs iesakâm mûsu mobilo, ar baterijâm darbinâmo aerosola smidzinâtâju. Ðîs ierîces mainâmâs smarþas ir aprîkotas ir integrçtu smakas absorbentu, kas neitralizç sviedru un citas lîdzîgas smakas vien daþâs sekundçs. Ðîs vienkârðâs lietas nodroðina patîkamu aromâtu mazgâðanâs telpâs un ìçrbtuvçs, kâ arî citâs jûsu studijas zonâs.

Ja jûsu studijâ ir masâþas vai, pat, spa zona, tad ir jâizmanto piemçrotas smarþas jebkurâ gadîjumâ (apskatiet sadaïu par Atpûtas centriem un Spa). Mums ir pareizais risinâjums – Lûdzu, sazinieties ar mums!

 

Restorâns

Ieejot restorânâ, pçc pirmâ iespaida var izlemt, vai klients jûtas çrti, vai, nç. Nav otrâs iespçjas! Nav svarîgi, ka jûsu restorâns ir mâjîgs ekskluzîvs, pieklâjîgas un pareizi dozçtas smarþas uzlabo vispârçjo atmosfçru, un laba atmosfçra ir ïoti nepiecieðama.

Ar smarþâm var aprîkot ne tikai ieeju vai çdinâðanas zonu, piemçram, ar svaigu un augïu smarþu, bet arî deju zâli. Vienkârði var izmantot piemçrotu smarþu pasâkumiem, kas notiek jûsu telpâs. Kâzâm, piemçram, jûs varçtu izpûst deju zâlç maigu roþu smarþu, vai Ziemassvçtku ballîti var iesmarþinât ar ierastâm Ziemassvçtku smarþâm un augïiem. Viss ðis neatkârtojami izceï katra pasâkuma raksturu.

Jâpiemin arî sanitârâs un mazgâðanas telpas. Ðajâs telpâs tîra un svaiga smarþa ir prioritâte, jo klienti saista tîrîbu ar aromâtu, kas ir telpâ. Ceïâ uz atpûtas telpâm varat izvietot tikko pagatavotas kafijas vai kapuèîno aromâtu! Izmantojot ðo metodi, klientam radîsies vçlme atnâkt atpakaï un palûgt kafijas vai espreso tasîti, bet nenovçrtçjiet par zemu citu viesu sinerìijas efektu!

Ar mûsu pilnîbâ automatizçtiem un ieprogrammçtiem gaisa atsvaidzinâtâjiem, kâ arî, pareizo smarþu, vienmçr bûs efekts, lai vai kur tas tiktu novietots.

 

Viesnîcas

Izmantojot smarþas, jûs vienkârði varat izcelt savas viesnîcas atmosfçru un ekskluzivitâti. Pareizi izvçlçta smarþa atpûtas telpâ vai administrâcijas zonâ rada „laipnas sagaidîðanas” iespaidu jûsu klientiem. Atkarîbâ no jûsu viesnîcas stila, vai tas ir moderns, sportisks, romantisks vai konservatîvs, mçs varam nodroðinât un/vai radît pareizo smarþu. Pat garos bezlogu koridorus katrâ stâvâ var iesmarþinât atðíirîgi. Iznâkot no lifta, jûs uzreiz varat sajust, vai esat pareizajâ stâvâ. Turklât istabas var aprîkot ar svaigu un patîkamu aromâtu, kas palielina katra numuriòa ekskluzivitâti. Pareizi izvçlçtas smarþas rosina pozitîvas sajûtas, rada uzticîbu un droðîbu. Jûsu klienti jums par to pateiksies, jo bûs izjutuði patîkamu, labi smarþojoðu atmosfçru un jutîsies daudz pârliecinâtâki, saglabâs pozitîvu iespaidu un atmiòas, un noteikti atgriezîsies pie jums.

 

Baseini

Slikti laikapstâkïi vai zemas temperatûras ârâ nerosina tâdu jautrîbu kâ spa vai iekðtelpu baseini. Neskatoties uz visiem laikapstâkïiem, jûs varat priecâties un atpûsties ðâdâs vietâs, kur ir patîkama gaisa temperatûra. Diemþçl, vairumâ vietu pozitîvâs emocijas nomâc hlora smaka gaisâ un sviedru aromâts ìçrbtuvç. Ðie ierastie sliktie aromâti ietekmç to, ar ko jûsu iestâde asociçjas un, protams tas ietekmç apmeklçtâju labsajûtu.

Ar mûsu mûsdienîgo un profesionâlo aprîkojumu, kâ arî ar ekskluzîvajâm smarþu kompozîcijâm, jûs vienkârði varat radît atslâbinoðu brîvdienu atmosfçru ieejas zonâ. Ja skapîðu telpâ smarþo svaigi un tîri, jûsu klients jutîsies labi. Patîkama un atslâbinoða brîvdienu smarþa, dabiskas çteriskâs eïïas vai Karîbu kokteiïa smarþa uzlabos vispârçjo iespaidu par peldçðanas zonu. Tâdçjâdi jûsu klienti jutîsies labi tâpat kâ brîvdienâs pludmalç un bûs priecîgi atgriezties pie jums atkal!

Turklât mçs iesakâm lietot mûsu dabiskâs çdienu smarþas, piemçram, Kapuèîno, Picas, Ðokolâdes, Zemeòu saldçjuma un lîdzîgas smarþas çdinâðanas zonâ, lai palielinâtu ieòçmumus.

 

Veselîba un Aprûpe

Pansionâti

Ieeja ir jûsu çkas vizîtkarte un tai ir jâbût ne tikai labi aprîkotai, bet arî labi jâsmarþo. Smarþa ir tas, par ko visvairâk domâjam, îpaði, specifiskais „senioru rezidences aromâts”, kas nav diez ko patîkama! Izmantojot smarþas, jûs radât ne tikai patîkamu gaisotni, bet sagaidât viesus un apmeklçtâjus ar patîkamu aromâtu.

Smarþîgas grîdas, telpas, sabiedriskâs telpas un dzîvojamâs telpas, kâ arî, sanitârâs telpas, uzlabos jûsu iedzîvotâju, darbinieku un apmeklçtâju labsajûtu. Vietâs, kur rodas sviedru, urîna vai cilvçka íermeòa aromâti, mçs iesakâm mûsu REIMA smidzinâmo aerosolu. Ðîs mazâs, ar baterijâm aprîkotâs ierîces nodroðina nepârtrauktu un noturîgu smarþu telpâ. Vairums mûsu smarþu satur papildus absorbentu, kas ne tikai nomâc sliktos aromâtus, bet likvidç tos vispâr. Viscaur papildus patîkamu smarþu maisîjums paliks telpâ, kur tiks izmantotas mûsu smarþas. Jûsu klientu radinieki un ìimenes locekïi, pat seniori un darbinieki novçrtçs uzlaboto iekðtelpu gaisu, jo, tur, kur smarþo patîkami, mçs kâ jau cilvçki, jûtamies daudz labâk, un jûsu telpas ir daudz patîkamâkas.

 

Aptiekas

Lîdzmaksâjumi, slimi pacienti, klienti, kas jûtas slimi, nav tas labâkais pamats, lai uzsâktu sarunu par tirdzniecîbu. Varbût jûs izsniedzat bezmaksas paraudziòus vai papîra kabatlakatiòus, jo zinât, ka konkurence kïûst lielâka ar katru dienu, jo aptieku tîkli un interneta aptiekas ienâk tirgû. Ðî faktora dçï, jûsu esoðie klienti kïûst jums aizvien svarîgâki. Lai sasniegtu lielâku apmeklçtîbu, sagaidiet savus klientus ar îpaði maigu smarþu izvçli pie ieejas! Ar smarþu, kas saistâs ar patîkamu un veselîguma sajûtu! Bet, lûdzu, lai cik „veselîga” bûtu priede vai eikalipts, izvçlieties patîkamu smarþu kompozîciju. Ar ekskluzîvâm smarþâm jûs ne tikai mainât smarþas uztveri, bet piesaistât uzmanîbu stendiem, kuros ir vitamîni, kosmçtika un piederumi, kas noteikti palielinâs jûsu peïòu!

 

Medicînas privâtprakses

Apmeklçjums pie ârsta vienmçr iet roku rokâ ar gaidîðanu. Vietâs, kur kopâ ir daudz cilvçku, jums îpaði vajadzçtu pievçrst uzmanîbu, lai padarîtu patîkamu telpas gaisu, jo tas, galvenokârt, ietekmç garîgo labsajûtu. Izmantojot diskrçtu aromâtu uzgaidâmajâ telpâ, pacientu bailes mazinâsies, ka viòi jau ienâks jûsu kabinetâ. Smarþas ierîces, kas, uzstâdîta uzgaidâmajâ telpâ, nepârtraukti izsmidzina smarþu telpâ, un samazina tipiskâkos medikamentu un medicînisko vielu aromâtus, dabiskâs smarþas no mçbelçm un grîdas, tâpat kâ pacientu íermeòa aromâtus, utt. Turklât harmoniski lîdzsvarotas smarþas samazinâs pacientu stresu un trauksmi.

Îpaði medicînisko iestâþu uzgaidâmajâm telpâm mçs esam izstrâdâjuði smarþu „Pacietîba”. Ðî smarþa ne tikai samazina pacientu bailes, bet rada uzticîbu un droðîbas sajûtu. Turklât tâ palîdz pacientiem atslâbinâties un bût pozitîviem.

 

Zobârstniecîbas

Regulârs zobârsta apmeklçjums ir ïoti nepiecieðams, tâdçjâdi zobârstniecîbâ un tâs tehnoloìijâs pçdçjos gadus ir veiktas daudz un pozitîvas izmaiòas. Bet, vçl joprojâm, galvenais faktors ar ko saistâs prakse, ir pirmais iespaids! Ne tikai pacientiem, kuriem ir bail no zobârsta, nepatîk tipiskâ Eugenola krustnagliòu un citu medicînisko vielu smarþa. Izmantojot smarþas, jûs varat mazinât savu pacientu bailes jau tad, kad viòi ienâk jûsu praksç.

Lai izveidotu savu praksi par daudz patîkamâku un ekskluzîvâku vietu, nepietiek tikai ar vizuâlo un akustisko noformçjumu, bet jâpievçrð arî uzmanîba smarþai! Smarþu izlase uzlabo garastâvokli, palîdz atslâbinâties un uzlabo fizisko un mentâlo pacientu labsajûtu, kamçr viòi ienâk vai uzturas jûsu praksç.

Îpaði medicînisko iestâþu uzgaidâmajâm telpâm mçs esam izstrâdâjuði smarþu „Pacietîba”. Ðî smarþa ne tikai samazina pacientu bailes, bet rada uzticîbu un droðîbas sajûtu. Turklât tâ palîdz pacientiem atslâbinâties un bût pozitîviem.

 

Fizioterapija

Ar gaiðu un patîkamu priekðtelpu jûs viegli sasniegsiet jûsu pacientu labsajûtu, kad viòi ienâks jûsu telpâs. Nav svarîgi, vai jûsu pacients ierodas pie jums uz fizioterapiju, masâþu vai rehabilitâciju pçc negadîjuma vai operâcijas, patîkama atmosfçra vienmçr spçlç lielu lomu. Turklât çteriskajâm eïïâm ir milzîga ietekme aromterapijâ (eïïas masâþa, …). Tâm ir atslâbinoða un dziedçjoða ietekme uz íermeni, prâtu un dvçseli. Atkarîbâ no izmantotâs eïïas smarþas, tâ var bût stimulçjoða, atjauninoða vai atslâbinoða.

Smarþas ierîces novietoðana uzgaidâmajâ telpâ vai pie ieejas, kas nepârtraukti izsmidzinâs gaisâ, samazina tipisko medikamentu, sviedru un citus aromâtus. Harmoniskas un lîdzsvarojoðas smarþas samazina daudzu pacientu stresu un trauksmi. Jûsu pacienti bûs daudz vairâk atslâbinâjuðies, kâ rezultâtâ var sasniegt daudz labâkus terapijas rezultâtus.

 

Atpûtas Centri un Spa

Galvenais, uz ko koncentrçjas visas atpûtas viesnîcas un/vai spa, ir tas, lai katrs individuâlais klients justos çrti, lai viòð varçtu aizmirst par ikdienas stresu un atslâbinâties masâþas laikâ, kuru pavada patîkama mûzika. Klientam ir jâizbauda visas sajûtas un jâjûtas lutinâtam. Tas ietver smarþu izmantoðanu saunâ, uzlejot ûdeni uz akmeòiem vai ar piemçrotu masâþu. Smarþas var bût motivçjoðas, stimulçjoðas vai atslâbinoðas. Tâm ir âtrs efekts, dziedinoða ietekme uz mûsu labsajûtu un tâm nav blakusefektu. Mûsu mûsdienîgâs un pilnîbâ klusâs smarþu ierîces, kas aprîkotas ar tîrâm, dabiskâm eïïâm, parûpçjas par patîkami atslâbinoðu atmosfçru jebkurâ jûsu viesnîcas spa daïâ.

 

Tirdzniecîba

Automaðînu tirgotâji

Pareizâ smarþa automaðînu salonâ rada unikâlu atmosfçru un palielina jûsu uzòçmuma uzticamîbu. Dominçjoðo gumijas un jaunu riepu aromâtu vienkârði var aizvietot ar klasisku un ekskluzîvu âdas aromâtu, vai citâm svaigâm, patîkamâm smarþâm, kas ietekmç mûsu labsajûtu. Svaigas pavasara zâles smarþa, piemçram, var izraisît vçlmi pçc kabrioleta ar elegantu âdâs aromâtu, ko pasvîtro pilnîgs automaðînas luksusa aprîkojums. Ekskluzîvo gaisotni jûsu salonâ pavairos smarþu izmantoðana, un klienti novçrtçs jûsu uzòçmumu un izstâdîtâs automaðînas daudz pozitîvâk.

 

Elektronikas veikals

Svarîgs veiksmes faktors ir pârdoðana ar visâm sajûtâm. Jûsu klientu pie ieejas laipni sagaida vizuâlais un akustiskais mârketings – trûkst tikai smarþas. Tikai iedomâjieties, ka tur smarþo pçc svaigi pagatavotas kafijas vai kapuèîno kafijas pagatavoðanas ierîèu nodaïâ. Nodaïâ, kur atrodas veïas mazgâjamâs maðînas un þâvçtâji, smarþo pçc svaigi izmazgâtas veïas. CD un DVD atskaòotâju nodaïâ harmoniska un atslâbinoða smarþa aicina klientu uzkavçties. Gâzçto dzçrienu pagatavotâju nodaïâ smarþo pçc kolas vai sulîgiem apelsîniem. Ar mazâm pûlçm un zemâm izmaksâm, jûs varat izcelt daþâdas produktu nodaïas un, tâdçjâdi vienkârði paildzinât klientu uzkavçðanâs laiku un palielinât peïòu.

 

Juvelieru veikali

Juvelieru un pulksteòu veikalos perfekta gaisma telpâ ir pati nozîmîgâkais dizaina instruments. Tas ir tik fascinçjoði kâ gaismas rotaïâjas tukstoð krâsâs, lauþoties cauri dimanta dârgakmenim vai atspîdot no zeltaini spîdîgiem augstas kvalitâtes pulksteòiem. Vai ir iespçjams vçl kâ uzlabot jûsu biznesa eleganci? Mçs rekomendçjam papildus izmantot eskluzîvas smarþas. Aromatizçjot telpas tu izmanto vçl vienu svarîgu maòu - oþu! Atðíiries no konkurentiem un liec savam veikalam pie ieejas tajâ smarþot pçc eleganta parfîma.Pârdoðanas jomâ Jûs savaldzinâsiet Jûsu klientus ar maigu, smalku un eksluzîvu smarþu. Jûsu klienti novçrtçs Jûsu veikala ekskluzivitâti, paliks viòu atmiòâ un vçlçsies atgriezties.

 

Modes veikali

Modei un smarþâm vienmçr vienmçr ir bijis kas kopîgs, par to liecina tas, ka lielâkie modes dizaineri kâ Hugo Boss, Calvin Klein, Lagerfeld, Joop, Jil Sander ir izgatavojuði savas unikâlâs smarþas. Smarþa ir neaizvietojama daïa no modes, tâpat kâ garnçjums uz tortes. Patîkams aromâts salona veikalâ ir pats pamats atraktîvam telpas dizinam, gaismai un patîkamai mûzikai. Veikalâ katru no nodaïâm var aromatizçt daþâdos ekskluzîvos aromâtos, kâ piemçram - sievieðu, vîrieðu, jaunieðu, bçrnu, sporta, apakðveïas utt.

To, ka mode un smarþas vienmçr ir saderçjuðas kopâ, pierâda ne tikai fakts, ka visi vadoði modes dizaineri, piemçram, Hugo Boss, Calvin Klein, Lagerfeld, Joop un Jil Sander ir radîjuði paði savas smarþas. Precîzâk runâjot, smarþas ir neatòemama modes daïa un tâs pazîst kâ „íirsîti uz kûkas”. Patîkama smarþa butikâ vai modes preèu veikalâ ir pati svarîgâkâ, kâ pievilcîgas telpas dizains, gaisma un patîkama mûzika. Ekskluzîvo smarþu stendu var izvietot sievieðu modes, vîrieðu modes, zçnu modes, bçrnu apìçrbu, sporta apìçrbu, apakðveïas un citâs nodaïâs. Smarþu stendi noteikti uzlabos veikala tçlu un palielinâs ieòçmumus. Tâlâk mçs iesakâm padomât par pârìçrbðanâs kabînçm. Tajâs mçs iesakâm izmantot mûsu mobilos un ar baterijâm darbinâmos gaisa atsvaidzinâtâjus. Ðîs ierîces pieejamie aromâti satur integrçtu smakas absorbentu, lai nodroðinâtu patîkamu smarþu jebkurâ laikâ – kabînçs nebûs íermeòa vai sviedru aromâti.

Cita iespçja rodas, izmantojot smarþas, kas ievada sezonu. Viens piemçrs varçtu bût tâds, kâ februârî vai martâ prezentçt jaunu un krâsainu pavasara vai vasaras kolekciju un akcentçt to ar maigu pavasara ziedu smarþu. Vismaz, to laiku, ko klienti pavadîs pie jums, viòi aizmirsîs par ikdienu un viòu garastâvoklis uzlabosies. Viòi jutîsies îpaði çrti un uzkavçsies jûsu veikalâ ilgâk, nekâ, iespçjams, to ir vçlçjuðies. Ja jûsu klients ir atslâbinâjies un labâ garastâvoklî, viòa pirkðanas vçlme un jûsu apgrozîjums palielinâsies.

 

Optiíi

Gandrîz visi labi zinâmie dizaineri pârdod savas tirdzniecîbas zîmes kâ licencçtus produktus modei, rotaslietâm, smarþâm, …un aizvien vairâk un vairâk, briïïu kolekcijâm. Uzlabojiet savu veikalu salîdzinâjumâ ar konkurentiem, izmantojot dizaineru smarþu aromâtus pie ieejas. Nodaïâ, kur apsprieþaties ar potenciâlo klientu, dodiet viòam iespçju sajust labklâjîbas aromâtu. Pat, ja apsprieðanâs ilgst daþas minûtes ilgâk, jûsu klients jûtas atslâbinâjies, jûtas labi un, vçl joprojâm, ir atvçrts jûsu piedâvâjumam.

 

Sporta preèu veikali

Lielâkâ daïa sporta preèu veikali ir vienâdi preèu klâsta, izkârtojuma to prezentâcijas ziòâ. Visâm piedâvâtajâm precçm ir moderns dizians, krâsas un katru no brendiem var nopirkt gandrîz jebkurâ citâ veikalâ. Kâ atðíirties no konkurentiem? Mçs rekomendçjam izmantot vairâkas telpu smarþas daþâdâs veikala vietâs. Iedomâjies, klienti tuvojoties tavam veikalam jau sajût enerìiju un vitalitâti kuru nodroðina izmantotâ smarþa.

Peldkostîmu daþâdu peldçðanas preèu nodaïâ vajadzçtu bût patîkamai sauïoðanâs krçma smarþai, kas veicinâtu klientos atcerçties pçdçjo atvaïinâjumu pie jûras. Alpînisma, pârgâjienu preèu nodaïâs var lieliski smarþot pçc kalnu ainavas tajâ paðâ laikâ enerìiju veicinoðas smarþas motivç klientus uzsâkt treniòus un pirkt treniòiem paredzçtas preces. Futbola preèu nodaïâ, kur pârdod kreklus, cepures un apavus, svaiga tikko pïautas zâles smarþa liks klientiem sajusties kâ uz futbola laukuma. Âdas izstrâdâjumu smarþa veikalâ zonâ kur pârdod bumbas pieðíirts piedâvâjumam lielâku ekskluzivitâti. Vietâ kur izvietoti enerìijas dzçrieni, çteriskâs eïïas smarþa pastiprinâs cilvçkos veselîbas sajûtu.

Tas varçtu bût neinteresanti, zinât to, ka lielâkâ daïâ no mûsu raþotâjâm smarþâm satur smaku absorbentus. Ðî smarþu papildus îpaðîba nodroðina to ka smakas no cilvçkiem un îpaði no apìçrbiem tiek pilnîbâ neitralizçta, nevis vienkârði pârmâkta ar citu smarþu.

 

Hipermârketi un pârtikas veikali

Iepirkðanâs nevajadzçtu bût tikai preèu iegûðana, tai vajadzçtu bût arî pieredzei. Pareizâ smarþa, kas, novietota pareizâ vietâ, piederas mûsdienu mârketingam, tâpat kâ preèu klâsts, draudzîgs personâls, pareizs preèu izkârtojums, patîkama gaisma un mûzika, kas paredzçta auditorijai. Klientam veikalâ ir jâjûtas labi, jâvçlas palikt veikalâ ilgâk un jânopçrk vairâk preèu.

Kâ zinâms un, zinâtniski pamatots, vairums lçmumu par to, ko pirkt, rodas spontâni. Ja smarþu izmanto daþâdâs veikala vietâs, aromâts veicina vçlmi pirkt, jo smarþu atpazîst smadzenes. Apetîti rosinoða kafijas smarþa, svaigi cepta maize vai kûka, salda un svaiga zemeòu smarþa rosina òemt vairâk. Salda un garðîgas ðokolâdes smarþa no konfekðu zonas parâda klientam ceïu uz to. Svaiga citrona smarþa no delikateðu zonas izstaro svaigumu. Kosmçtikas zonâ losjona smarþa rada pozitîvu domâðanu un atmiòas. Picas smarþa saldçðanas zonâ ïauj justies kâ Itâlijâ. Âzijas notis svaigâ zaïajâ tçjâ rada dzîvîgumu tçjas produktu nodaïâ.

 

Degvielas uzpildes stacijas

Protams, tâ ir jûsu kâ degvielas uzpildes stacijas operatora vçlme, ka jûsu klienti maksâ tikai par degvielu, bet, varbût, lai viòi vçlçtos uzkavçties jûsu stacijâ ilgâk un justos çrtâk, kâ sâkotnçji plânots. Ar pâris darbîbâm, izmantojot mûsu profesionâlos gaisa atsvaidzinâtâjus un smarþas, tas ir vienkârði iespçjams.

Kad klients ir uzpildîjies, viòð vçlas ienâkt iekðâ un samaksât par degvielu, bet, ienâkot stacijâ, pie durvîm, viòð sajutîs vilinoðu kafijas vai kapuèîno aromâtu. „Kafijas tasîtes ir tieði tas, kas man ðobrîd ir nepiecieðams…”. Tâ ir vairuma cilvçku tipiskâkâ reakcija: „…varbût bageti, avîzi un saldumus bçrniem”.

Bez kafijas aromâta jûsu klients samaksâs tikai par degvielu. Visi zina, ka automaðînas nesmarþo. Kafijas aromâts rodas pagatavoðanas laikâ un âtri izplatâs! Mûsu gaisa atsvaidzinâtâji darbojas nepârtraukti, visas dienas garumâ, un jûs varat pievilinât katru klientu ar çstgribu rosinoðu aromâtu! Izmantojiet iespçju!

 

Easy Pieprasījums
 
Datenschutz
 
Verarbeitung zugestimmt

* Lūdzu, aizpildiet nepieciešamos laukus

Paldies par jūsu izmeklēšanu .